QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o bezrobociu?


Pytanie 1/10

Bezrobocie to zjawisko, polegające na tym, że

Pytanie 2/10

Międzynarodowa Organizacja Pracy za bezrobotnego (przy jednoczesnym spełnieniu trzech szczegółowych kryteriów) uznaje osobę bez pracy w wieku:

Pytanie 3/10

Miara bezrobocia nazywana jest:

Pytanie 4/10

Stopa bezrobocia to:

Pytanie 5/10

Który rodzaj bezrobocia to zjawisko mające charakter przejściowy i zmienny, które wynika z przyczyn naturalnych?

Pytanie 6/10

Bezrobocie krótkookresowe to bezrobocie trwające do:

Pytanie 7/10

Z bezrobociem chronicznym mamy do czynienia wtedy, gdy osoba pozostaje bez pracy:

Pytanie 8/10

Ile jest faz bezrobocia w ujęciu psychologicznym?

Pytanie 9/10

Trzecią fazę bezrobocia w ujęciu psychologicznym, polegającą na wchodzeniu w sytuację i optymizm, nazywa się efektem:

Pytanie 10/10

Makroekonomiczne prawo głoszące, że wraz ze wzrostem bezrobocia przymusowego spada PKB, to prawo:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Z bezrobociem mamy do czynienia wówczas, gdy grupa osób, mogących pracować, pozostaje z różnych powodów, bez pracy. Zobacz, ile wiesz o bezrobociu. Rozwiąż nasz quiz.

  człowiek

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o bezrobociu

  Bezrobocie to zjawisko, polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy nie jest nigdzie zatrudniona i pozostaje bez jakiejkolwiek formy zarobku. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się więcej o bezrobociu.

  Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny jest to osoba „niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest to osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy”.

  Rodzaje i przyczyny bezrobocia

  Mamy do czynienia z kilkoma rodzajami bezrobocia, m.in. z: bezrobociem strukturalnym (kandydaci nie mają wystarczających kompetencji, żeby podjąć pracę), bezrobociem koniukturalnym (związanym z sytuacją w gospodarce) czy bezrobociem technologicznym (polegającym na braku wystarczających umiejętności związanych z obsługą nowych sprzętów).

  Do głównych przyczyn bezrobocia zalicza się: niski poziom wykształcenia, szybko rozwój nowych technologii, za którymi część nie nadąża, niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, wysokie zasiłki dla bezrobotnych czy też wysokie koszty pracy w firmach.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później