Regulamin świadczenia usług w ramach aplikacji QuizzyOne

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Aplikacji.
 2. Operator informuje, że w ramach Usług wyłącznie udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, jak również administruje Aplikacją. Ponadto Operator w ramach Aplikacji nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów.
 3. Operator oświadcza, że korzystanie z Aplikacji oraz dostępnych w niej Usług nie stanowi działalności hazardowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 207, z późn. zm.). W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik będzie zamierzał korzystać z Aplikacji lub związanych z nią usług w celach hazardowych (np. w interakcjach z innymi Użytkownikami), Operator ma prawo zablokować takiego Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Aktualizacja – przez "Aktualizację" należy rozumieć aktualizację, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;
 2. Aplikacja - przez "Aplikację" należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą QuizzyOne należący do Operatora, który można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom. Aplikacja webowa jest dostępna pod adresem https://quizzy.one;
 3. awaria - przez "awarię" należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Aplikacji, zawieszanie się Aplikacji całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Aplikacji;
 4. blokada konta Użytkownika - przez "blokadę konta Użytkownika" należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 5. Cena – przez "Cenę" należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za Usługi lub Pakiet, w szczególności za Subskrypcję;
 6. czas obsługi zdarzenia - przez "czas obsługi zdarzenia" należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;
 7. czas reakcji - przez "czas reakcji" należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
 8. czas naprawy - przez "czas naprawy" należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia;
 9. czas obejścia - przez "czas obejścia" należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Aplikacji bez usunięcia przyczyny zdarzenia;
 10. dni robocze - przez "dni robocze" należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. E-zapłata – przez "E-zapłatę" należy rozumieć zapłatę Ceny za Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 12. formularz rejestracyjny - przez "formularz rejestracyjny" należy rozumieć formularz w Aplikacji, który służy do rejestracji Użytkownika w Aplikacji oraz założenia konta Użytkownika;
 13. funkcjonalność - przez "funkcjonalność" należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Aplikacji;
 14. godziny robocze - przez "godziny robocze" należy rozumieć godziny od 08:00 do 16:00 w dni robocze;
 15. hasło - przez "hasło" należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 16. konto Użytkownika - przez "konto Użytkownika" należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika w Aplikacji;
 17. Konsument - przez "Konsumenta" należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 18. login - przez "login" należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 19. naprawa - przez "naprawę" należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji;
 20. obsługa zdarzenia - przez "obsługę zdarzenia" należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 21. Okres Rozliczeniowy - przez "Okres Rozliczeniowy" należy rozumieć 30 dni lub jeden rok;
 22. Okres Subskrypcji - przez "Okres Subskrypcji" należy rozumieć oznaczony czas, przez jaki Użytkownik może korzystać z Aplikacji w ramach Subskrypcji;
 23. Operator - przez "Operatora" należy rozumieć Bartosza Gadomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "bartoszgadomski.pl Bartosz Gadomski" przy ul. Magellana 20/23, 51-505 Wrocław, posługującego się numerem NIP: 886-294-99-30;
 24. Opłaty - przez "Opłaty" należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu świadczenia Usług;
 25. Partner - przez "Partnera" należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może dostarczać własne towary lub świadczyć własne usługi na rzecz Użytkowników pozyskanych przez Operatora w ramach Aplikacji;
 26. prawa własności intelektualnej - przez "prawa własności intelektualnej" należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w związku z Aplikacją;
 27. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) - przez "Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)" należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 28. reakcja - przez "reakcję" należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 29. Regulamin - przez "Regulamin" należy rozumieć niniejszy Regulamin aplikacji QuizzyOne;
 30. Strony - przez "Strony" należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 31. Subskrypcja - przez "Subskrypcję" należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Aplikacji przez wybrany Okres Subskrypcji;
 32. Treści Cyfrowe - przez "Treści Cyfrowe" należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 33. Treści Użytkownika - przez "Treści Użytkownika" należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji;
 34. Usługi - przez "Usługi" należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
 35. Usługi Cyfrowe – przez "Usługi Cyfrowe" należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Aplikacji;
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 36. Usługi Elektroniczne - przez "Usługi Elektroniczne" należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora, które mieszczą się w zakresie działalności Operatora;
 37. Umowa - przez "Umowę" należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 38. Użytkownik - przez "Użytkownika" należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która korzysta z Aplikacji;
 39. usterka - przez "usterkę" należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Aplikacji, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 40. wsparcie techniczne - przez "wsparcie techniczne" należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Aplikacji, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
 41. zdarzenie - przez "zdarzenie" należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Aplikacji;
 42. zewnętrzny dostawca - przez "zewnętrznego dostawcę" należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane w Aplikacji oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Aplikacji.

ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY

§ 3. Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie - odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio w Aplikacji lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Aplikacji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika - poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Aplikacji.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5.
 7. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla działalności profesjonalnej tego rodzaju.
 8. W zależności od rodzaju wybranych Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  1. w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
  2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:
  1. Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5. Zakup Subskrypcji

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do świadczonych Usług nieodpłatnie, jednak w takim przypadku otrzymuje dostęp do ograniczonych funkcjonalności Aplikacji.
 2. Aby uzyskać dostęp do Aplikacji w pełnym zakresie, Użytkownik jest zobowiązany nabyć Subskrypcję - jako samodzielną Usługę. Informacje o dostępnych rodzajach Subskrypcji, Okresach Subskrypcji, Okresach Rozliczeniowych oraz wysokości Opłat są podawane przez Operatora w Aplikacji.
 3. Zakup Subskrypcji jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji - Operator nie przewiduje możliwości nabywania Subskrypcji innymi kanałami, np. poprzez zawarcie umowy przez pocztę elektroniczną.
 4. Aby nabyć Subskrypcję, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. wejść na stronę główną Aplikacji webowej lub pobrać Aplikację na urządzenie przenośne;
  2. wybrać Okres Subskrypcji i Okres Rozliczeniowy;
  3. wypełnić formularz zamówienia Subskrypcji;
  4. sprawdzić poprawność i kompletność danych;
  5. zaakceptować Regulamin Aplikacji;
  6. zatwierdzić formularz za pomocą odpowiedniego przycisku: "Zamawiam i płacę", "Aktywuj Subskrypcję", "Wykup dostęp" lub przycisku o podobnej treści;
  7. dokonać zapłaty za wybraną Subskrypcję.
 5. Zawarcie Umowy dotyczącej Subskrypcji następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika "Zamawiam i płacę", "Aktywuj Subskrypcję", "Wykup dostęp" lub przycisku o podobnej treści.
 6. W trakcie korzystania z Subskrypcji płatnej jednorazowo Użytkownik nie posiada możliwości jej zamiany na Subskrypcję płatną cyklicznie w trwającym Okresie Subskrypcji (i na odwrót). Zmiana sposobu płatności Subskrypcji wymaga zakupu nowej Subskrypcji, przy czym w danym momencie Użytkownik może posiadać tylko 1 aktywną Subskrypcję, w związku z czym nowa Subskrypcja może być uruchomiona po zakończeniu poprzedniej.
 7. Użytkownik otrzymuje dostęp do odpłatnych funkcjonalności Aplikacji najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora.

§ 6. Okres Subskrypcji

 1. Subskrypcja jest dostępna dla Użytkownika przez wybrany Okres Subskrypcji, który może wynosić od 30 do 365 dni. Każdy Okres Subskrypcji jest liczony od momentu uruchomienia Subskrypcji.
 2. Przy zakupie Subskrypcji Użytkownik może wybrać Okres Subskrypcji oraz odnawialność lub nieodnawialność Subskrypcji.
 3. Jeżeli Użytkownik wybrał Subskrypcję bez odnawiania, wówczas Subskrypcja wygasa z ostatnim dniem Okresu Subskrypcji, który został wybrany przez Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał Subskrypcję odnawialną, Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Subskrypcji, za który Operatorowi przysługuje kolejna Opłata. Przed automatycznym przedłużeniem Subskrypcji Operator dwukrotnie prześle wiadomość e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji (na 7 i 3 dni przed upływem Okresu Subskrypcji). Zdania poprzedzające stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego Okresu Subskrypcji.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał Subskrypcję odnawialną, a później w trakcie Okresu Subskrypcji Użytkownik chce zaprzestać korzystania z Subskrypcji przez następne Okresy Subskrypcji, najwcześniej na w ostatnim dniu opłaconej Subskrypcji powinien zrezygnować z Subskrypcji. Rezygnacja z Subskrypcji następuje poprzez naciśnięcie przycisku “Anuluj" w sekcji “Nadchodzące płatności" na stronie “Historia płatności" dla wybranej nadchodzącej płatności.
 6. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji odnawialnej Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji, a Użytkownik traci dostęp do odpłatnych funkcjonalności Aplikacji następnego dnia po wygaśnięciu Subskrypcji.
 7. Operator może:
  1. przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji;
  2. przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o wygaśnięciu Subskrypcji;
  3. zaoferować możliwość nabycia nowej Subskrypcji lub przedłużenia dotychczasowej Subskrypcji.

ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z APLIKACJI

§ 7. Charakter, przeznaczenie i rozwój Aplikacji

 1. Aplikacja została stworzona przede wszystkim w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości testowania wiedzy w ramach quizów z różnych dziedzin, w tym dla celów rozrywkowych.
 2. Korzystanie z Aplikacji umożliwia Użytkownikom między innymi:
  1. zapoznanie się z Usługami, które świadczy Operator;
  2. założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji;
  3. przeglądanie dostępnych quizów;
  4. rozwiązywanie dostępnych quizów;
  5. tworzenie i przeglądanie rankingu Użytkowników;
  6. rywalizację z innymi Użytkownikami;
  7. uzyskiwanie podpowiedzi do pytań.
 3. Aplikacja w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Operator dostarcza Aplikację w modelu "as is", co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Aplikacja będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Aplikacji będzie możliwe zrealizowanie wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Aplikację i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.
 5. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
 6. Z uwagi na to, że Aplikacja stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Aplikacji oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.
 7. W ramach rozwoju Aplikacji, zgodnie z ust. 6, Operator może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Aplikacji;
  2. wprowadzić Aplikację na inny rodzaj urządzeń.
 8. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 7, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.
 9. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany w Usługach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Usług Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  2. zmiany w Usługach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  3. Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  4. jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  5. jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

§ 8. Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Aplikacji, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Aplikacji webowej wymagane jest co najmniej:
  1. posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  2. korzystanie z przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari, w wersji opublikowanej po 2022 roku;
  3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Do korzystania z Aplikacji mobilnej wymagane jest co najmniej:
  1. posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  2. korzystanie z systemu Android w wersji minimum 11 lub iOS w wersji minimum 13;
  3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 4. Jeżeli na potrzeby korzystania z Aplikacji (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Aplikacji.

§ 9. Aktualizacje

 1. Operator informuje Użytkowników o Aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową oraz dostarcza je Użytkownikom przez czas dostarczania Usług Cyfrowych określonych w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie Aktualizacji dostarczonych przez Operatora zgodnie z ust. 1, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku Aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Użytkownika o Aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja Aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Operatora.

ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

§ 10. Podstawowe zasady korzystania z Aplikacji

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą konta Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Aplikacji będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa - zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.
 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika, nie może korzystać z Aplikacji, a także Usług:
  1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
  3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
 5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 11. Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hakerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa - np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE

§ 12. Konto Użytkownika w Aplikacji

 1. W ramach korzystania z Aplikacji Użytkownik może między innymi założyć w Aplikacji konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 2. W celu założenia konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany:
  1. spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 8 ust. 2;
  2. wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe;
  3. zatwierdzić i wysłać formularz rejestracyjny.
 3. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłania formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail, wraz z linkiem weryfikacyjnym. Jeżeli Użytkownik nie dokona potwierdzenia utworzenia konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia wysłania formularza rejestracyjnego, Operator usuwa konto Użytkownika z systemu.
 4. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.
 5. Operator może także wprowadzić opcję korzystania z Aplikacji za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google). W takim przypadku, w celu uzyskania dostępu do Aplikacji w pełnym zakresie, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto oraz wyrazić zezwolenia dotyczące uzyskania dostępu z użyciem zewnętrznego konta.
 6. Zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 16 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 16 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Aplikacji przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
 7. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą w odpowiednim wieku. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie operatora, dowód ukończenia 16 lat.
 8. Operator może odmówić zatwierdzenia formularza rejestracyjnego i utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
  1. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
  2. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 16 lat;
  3. ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu - jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.
 9. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

§ 13. Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, Operator może, według własnego wyboru i w zależności od okoliczności danej sprawy:
  1. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
  2. trwale usunąć konto Użytkownika.
 2. Blokada konta Użytkownika lub jego usunięcie może nastąpić w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik naruszył postanowienia § 10;
  2. istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 16 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 16 lat;
  3. odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
  4. korzysta z funkcjonalności Aplikacji niezgodnie z Regulaminem;
  5. próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
  6. podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  7. prowadzi jakąkolwiek działalność hazardową związaną z Aplikacją lub związanymi z nią Usługami.
 3. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia - z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenia wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).
 5. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
  1. korzystać z Usług lub funkcjonalności wymagających aktywnego konta Użytkownika;
  2. założyć nowego konta Użytkownika;
  3. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
  4. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej - mimo blokady konta Użytkownika.
 6. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
 7. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.
 8. W przypadku wskazanym w ust. 7 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.
 9. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Operator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika i związanych z nim danych, jednak nie szybciej niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia Umowy.

ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU APLIKACJI ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

§ 14. Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Operator zapewnia dostęp do Aplikacji przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Aplikacji może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii lub błędów;
  2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Aplikacji;
  5. innych okoliczności, niezależnych od Operatora.
 2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 3. Prace serwisowe i konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, nie mogą trwać jednorazowo dłużej niż 8 (słownie: osiem) godzin.
 4. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców.

§ 15. Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Aplikacji - w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.
 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce "Pomoc techniczna", "FAQ" lub zakładce spełniającej podobną funkcję.
 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 16. SLA

 1. Operator gwarantuje dostępność Aplikacji przez co najmniej 95% czasu w każdym roku kalendarzowym i 95% w każdym miesiącu kalendarzowym.
 2. W przypadku, gdy Operator nie spełni wymogów, o których mowa w ust. 1, Użytkownikowi, który wykupił Subskrypcję, przysługuje rekompensata w postaci doliczenia dodatkowych punktów do konta Użytkownika.

§ 17. Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:

  1. awarii;
  2. błędów;

  mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator może prosić o dodatkowe informacje i pomoc w zrekonstruowaniu zgłoszonego problemu. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności powinna pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  1. odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
  2. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu - jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  3. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy.
 4. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 3, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
 5. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 7. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Aplikacji wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Aplikacji i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

ROZDZIAŁ VII: ŚWIADCZENIE USŁUG

§ 18. Zasady dotyczące korzystania z Usług

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może korzystać z Aplikacji oraz związanych z nią Usług i Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby osobiste, z wykluczeniem jakichkolwiek działań komercyjnych (np. odpłatne organizowanie turniejów, konkursów itp.). Organizacja jakiegokolwiek wydarzenia o charakterze odpłatnym z wykorzystaniem Aplikacji lub zamieszczonych w niej Treści Cyfrowych (przede wszystkim quizów) wymaga uprzedniej zgody Operatora.
 3. Użytkownik przy korzystaniu z Usług gwarantuje, że:
  1. nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;
  2. nie będzie korzystał z Usług w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;
  3. nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego.

§ 19. Zasady wykonywania Usług

 1. W ramach bezpłatnych Usług Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Aplikacji w ograniczonym zakresie, co oznacza, że:
  1. za rozwiązywanie quizów Użytkownik nie otrzyma punktów;
  2. dla Użytkownika nie będą dostępne quizy oznaczone jako “premium";
  3. Użytkownik nie otrzyma podpowiedzi do quizów.
 2. Uzyskanie dostępu do pełnych funkcjonalności Aplikacji wymaga uprzedniego zakupu Subskrypcji.
 3. Po aktywowaniu Subskrypcji Użytkownik może korzystać z dostępnych Usług, zapoznawać się z Treściami Cyfrowymi (w szczególności poprzez rozwiązywanie quizów), a także korzystać z funkcji, które są niedostępne w nieodpłatnej wersji Aplikacji.
 4. Operator dokłada starań, aby quizy zamieszczane w Aplikacji były poprawne, rzetelne i nie zawierały błędów. Jeżeli Użytkownik zauważy błąd w quizie, powinien go zgłosić Operatorowi w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli w quizie rzeczywiście wystąpił błąd, Operator postara się go niezwłocznie usunąć, jak również zrekompensować Użytkownikowi niedogodność w sposób adekwatny do sytuacji (np. poprzez dodanie punktu za pytanie z błędną odpowiedzią do konta Użytkownika).

§ 20. Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika, w zakresie, w jakim umożliwiają mu funkcjonalności Aplikacji (np. w postaci komentarzy, wypowiedzi, wiadomości itp.). Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika. Wprowadzenie, zmiana lub uchylenie regulaminu odrębnego nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek treści w ramach Aplikacji, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych treści lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie w Aplikacji nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
 3. Operator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkowników zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dana Treść Użytkownika narusza Regulamin, może usunąć Treść Użytkownika zamieszczoną przez Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania treści dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 4. W odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone lub stworzone przez Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia lub stworzenia Treści Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik może wypowiedzieć licencję dotyczącą Treści Użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (słownie: trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.
 5. Po odstąpieniu od Umowy Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych;
  3. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 5 pkt a) - c).

ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI

§ 21. Opłaty za korzystanie z Aplikacji

 1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora. W szczególności dotyczy to zakupu Subskrypcji.
 2. Opłaty za Subskrypcję są wnoszone z góry, przy czym Opłata może mieć charakter:
  • jednorazowy lub
  • cykliczny.
 3. W przypadku Opłat jednorazowych Opłata jest wnoszona jeden raz za cały Okres Subskrypcji, natomiast w przypadku Opłat wnoszonych cyklicznie Opłaty są pobierane za każdy rozpoczynający się Okres Rozliczeniowy przez Okres Subskrypcji.
 4. W przypadku opłacenia Subskrypcji jednorazowo Operator gwarantuje stałą Opłatę za cały Okres Subskrypcji (Opłata nie ulegnie zmianie). Natomiast w przypadku Subskrypcji płatnej cyklicznie Operatorowi przysługuje prawo zmiany cen w trakcie trwania Subskrypcji. Operator powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie cennika Opłat najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed wejściem zmiany w życie.
 5. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług, a Użytkownik nie korzysta z Usług z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

§ 22. Uprawnienia specjalne i akcje specjalne

 1. Operator może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z Usług dostępnych w ramach Aplikacji, w szczególności na potrzeby nabycia Subskrypcji. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Operator.
 2. Operator jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z Partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Opłat na rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z cennika.
 3. Zasady akcji specjalnych określają odrębne regulaminy akcji specjalnych. W szczególności dotyczy to zasad korzystania z kodów rabatowych.
 4. Operator jest uprawniony do weryfikacji na każdym etapie, czy Użytkownik spełnia warunki udziału w akcji specjalnej. Jeżeli okaże się, że Użytkownik naruszył warunki, od których zależy przyznanie uprawnień specjalnych, Operator może wykluczyć takiego Użytkownika z udziału w akcji specjalnej.
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Operator obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa lub Pakiet są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi lub Pakietu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Jeżeli Operator zorganizował akcję specjalną, a Użytkownik nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. w wyniku nielogowania się przez Użytkownika do Aplikacji, nieodczytania poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowania wiadomości e-mail wysłanej przez Operatora jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Użytkownika itp.), Użytkownikowi nie przysługują roszczenia związane z akcjami specjalnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia.

§ 23. Dokonywanie płatności

 1. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry - wraz z zakupem Subskrypcji.
 2. Uiszczenie Opłat jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych w Aplikacji, w szczególności poprzez:
  1. dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (Przelewy24, BLIK);
  2. dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.
 3. Zapłata za Subskrypcję płatną cyklicznie jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej, w związku z czym warunkiem uruchomienia Subskrypcji płatnej cyklicznie jest podpięcie karty płatniczej u operatora płatności, z którego korzysta Operator. Nie ma możliwości uiszczania Opłat za pomocą innych metod płatności (np. przelewem).
 4. Operator płatności ma prawo weryfikacji kart płatniczych, które są podpinane pod konto Użytkownika, a w szczególności ma prawo nie zaakceptować karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika, np. wydanej w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska. W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej przez operatora płatności Operator nie jest zobowiązany do świadczenia Usług, a także ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług, za które nie została wniesiona Opłata (np. poprzez zablokowanie dostępu do funkcjonalności Aplikacji). Użytkownik może wnieść reklamację bezpośrednio do operatora płatności, który negatywnie zweryfikował podpiętą kartę płatniczą.
 5. W przypadku Subskrypcji płatnej cyklicznie kwota Opłaty jest pobierana automatycznie z rachunku płatniczego Użytkownika przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego, w pierwszym dniu każdego Okresu Rozliczeniowego. Pobieranie środków z karty płatniczej następuje do chwili anulowania Subskrypcji przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Przez okres trwania Subskrypcji płatnej cyklicznie Użytkownik jest zobowiązany posiadać na rachunku płatniczym środki pieniężne w kwocie odpowiadającej Opłacie za Subskrypcję. W przypadku, gdy operacja pobrania środków z karty płatniczej będzie zakończona niepowodzeniem, Operator podejmie jeszcze 4 próby pobrania środków. Jeżeli po 1 próbie Opłata nie zostanie uregulowana, Operator zmieni konto Użytkownika na konto darmowe (bez funkcji premium), w związku z czym Użytkownik utraci dostęp do odpłatnych funkcjonalności Aplikacji. Odzyskanie dostępu do funkcjonalności przewidzianych w ramach Subskrypcji będzie możliwe po uregulowaniu Opłat przez Użytkownika.
 7. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Operatora.
 8. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
 9. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT (z wyjątkiem Aplikacji mobilnej, gdzie wystawcą dokumentów księgowych może być właściciel sklepu, z którego Aplikacja mobilna została pobrana). W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego - poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub w formularzu zamówienia. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 10. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 11. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 24. Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
  1. świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  2. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
  3. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Aplikacji;
  4. zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim danych i dokumentów;
  5. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Aplikacji przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
  6. obsługiwać Użytkowników w dniach i godzinach roboczych.
 2. Operator ma prawo do:
  1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami;
  2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
  3. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane;
  4. przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o premierach;
  5. przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o nowych współpracach z Partnerami;
  6. przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o nowych funkcjonalnościach.

§ 25. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. przestrzegać postanowień Regulaminu;
  2. regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
  3. korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
  4. korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
  5. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
  6. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
  7. współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
  8. informować Operatora o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;
  9. udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
  10. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Aplikacji.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
  2. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
  3. kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 26. Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;
  2. nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
  3. skutki blokady lub usunięcia konta Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  4. brak dostępu do Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  5. skutki nieuprawnionej ingerencji w Aplikację przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  6. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
  7. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
  8. problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
  9. działania i zaniechania Partnerów;
  10. skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkownika;
  11. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
  12. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  13. skutki korzystania z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
  14. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  15. skutki siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści - odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
 5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności Operatora nie można ani wyłączyć, ani ograniczyć.
 6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie dotyczą Konsumentów lub PNPK.

§ 27. Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Operator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Usług Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach - Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły - Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 5. W przypadku, gdy Operator dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 28. Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Operator doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Operator.

§ 29. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Operator odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 28 ust. 2;
  2. Operator nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 28 ust. 1;
  5. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi Cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.
 3. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługi Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 30. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych z Umową;
  2. w przypadku niedostarczenia przez Operatora Usług Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Użytkownika, do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Operator jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
 3. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 4. Operator dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 31. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
  1. korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Aplikacji, w szczególności w postaci działalności hazardowej;
  4. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
  5. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
  6. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  7. brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
  8. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY

§ 32. Czas trwania Umowy

 1. W przypadku Subskrypcji Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, równy Okresowi Subskrypcji, w związku z czym czas jej obowiązywania może być różny w zależności od wybranego Okresu Subskrypcji. Umowa dotycząca świadczenia innych Usług niż Subskrypcja (np. newsletter) zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Jeżeli Użytkownik korzystający z Subskrypcji odnawialnej nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Aplikacji (poprzez anulowanie Subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji), Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne Okresy Subskrypcji, równe poprzedniemu Okresowi Subskrypcji.
 3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Operatora przez Użytkownika.

§ 33. Rozwiązanie Umowy

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  2. utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
  3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
  4. wycofania Aplikacji z obrotu, sprzedaży Aplikacji lub innej zmiany sposobu eksploatowania Aplikacji.
 2. W sytuacjach, o których mowa w § 31 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas nieoznaczony w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez wypisanie się z newslettera itp.).
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas oznaczony wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie. W pozostałych przypadkach Umowa zawarta na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.
 5. W przypadku anulowania Subskrypcji w czasie trwania Okresu Subskrypcji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Subskrypcji.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora, jak również nie przysługuje zwrot Opłat. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK, gdzie zasady rozliczeń określają właściwe przepisy prawa konsumenckiego.

ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 34. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. - dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  1. o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
  4. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA

§ 35. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny [email protected];
  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym - na adres Operatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie - drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Jeżeli Operator nie dostarczył Usług Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie Operator do dostarczenia Usług Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania Operatora do dostarczenia Usług Cyfrowych, gdy:
  1. z oświadczenia Operatora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych;
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył ich w tym terminie.

ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

§ 36. Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 37. Prawa własności intelektualnej

 1. Aplikacja oraz wszystkie materiały dostępne na Aplikacji, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści przygotowywane przez Operatora, w szczególności quizy, mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej "Dobrami Niematerialnymi" - i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług. W przypadku quizów Użytkownik jest uprawniony do:
  1. zamieszczania wyników quizów w mediach społecznościowych;
  2. komentowania poszczególnych pytań i odpowiedzi;
  3. wymieniania się informacjami, w których pytaniach Użytkownicy popełnili błędy.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie dalszej licencji jest wymagane dla korzystania z Dóbr Niematerialnych zgodnie z przeznaczeniem (np. poprzez udzielenie dalszej licencji właścicielowi medium społecznościowego, gdzie wynik quizu ma być zamieszczony).
 5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
  3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  4. tworzenia oprogramowania podobnego do Aplikacji, które mogłoby stanowić opracowania Aplikacji;
  5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.
 9. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe, w szczególności w postaci quizów, w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Operatora o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. Najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zapytania Operator może, ale nie musi, przedstawić Użytkownikowi ofertę udzielenia licencji na tę Treść Cyfrową. Jeżeli Operator przedstawi Użytkownikowi ofertę dotyczącą udzielenia licencji, powinien wskazać w szczególności wysokość opłaty licencyjnej oraz czas trwania licencji. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji Treści Cyfrowej dopiero po zaakceptowaniu oferty Operatora oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej w pełnej wysokości.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

§ 38. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pl.quizzy.one/polityka-prywatnosci/.
 3. W przypadku, gdy Operator przetwarza dane osobowe na polecenie Użytkownika i w jego imieniu, przetwarzanie danych osobowych przez Operatora może wymagać zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.
 4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

§ 39. Opinie

 1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Aplikacji, Operatorze lub oferowanych Usługach - w ramach Aplikacji lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Aplikacji, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z Aplikacji;
  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;
  4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Aplikacji lub oferowanych Usług.
 5. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Aplikacji. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkowników dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE

§ 40. Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną: [email protected];
  2. telefonicznie: +48 790 501 009;
  3. pocztą zwykłą: ul. Magellana 20/23, 51-505 Wrocław.
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 41. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
  5. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Aplikacji, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK - sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2023 r.

Dokumenty do pobrania

 • regulamin-2023-05-19.pdf 233kb
 • formularz-odstapienia-od-umowy-2023-05-19.pdf 45kb
 • formularz-reklamacyjny-2023-05-19.pdf 41kb