Historia

QUIZ: Polscy królowie – co wiesz o naszych monarchach? Część II

Który król Polski był też formalnie carem Rosji? Czym synem był Bolesław II Szczodry? Sprawdź, ile wiesz o władcach Polski – część druga!

  • 888 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywał się ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Pytanie 2/10

Który z polskich władców, jak pisał Jan Długosz, "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?

Pytanie 3/10

Żoną którego polskiego władcy była Bona Sforza?

Pytanie 4/10

Elekcyjny król Michał Korybut Wiśniowiecki zasiadał na polskim tronie przez:

Pytanie 5/10

Który król Polski był też formalnie carem Rosji?

Pytanie 6/10

Bolesław II Szczodry był pierworodnym synem:

Pytanie 7/10

W dniu koronacji polskich królów, o poranku prymas symbolicznie:

Pytanie 8/10

Miecz koronacyjny królów Polski to jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii Piastów. Jak nazywa się ten miecz?

Pytanie 9/10

Anna Jagiellonka po śmierci męża – Stefana Batorego – doprowadziła do wyboru na króla Polski:

Pytanie 10/10

Jak nazywała się korona, będąca najważniejszym insygnium koronacyjnym królów polskich?

Quiz o polskich królach

W Polsce od XI wieku panowali królowie. Pierwszym z królów był syn Mieszka I-go, Bolesław Chrobry. Panował na tronie polskim zaledwie przez kilka miesięcy, w roku 1025. Po nim na tronie zasiadł jego syn, Mieszko II, który tak samo jak jego przodkowie pochodził z dynastii Piastów.

Przymiotem każdego polskiego króla w dynastii Piastowskiej był miecz koronacyjny. Szczerbiec – bo taką nazwę nosił – jest jedynym zachowanym do dziś insygnium władzy królewskiej i przechowywany jest w skarbcu koronnym na Wawelu.

Dynastie panujące w Polsce

Polską rządziły dwie wielkie dynastie – Piastów oraz Jagiellonów. Dynastia Piastowska była dynastią najstarszą na ziemiach polskich, lecz wygasła wraz z bezpotomną śmiercią Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Po tym czasie na tronie zasiedli władcy z dynastii Jagiellonów, z której pierwszym królem był Władysław Jagiełło. Jagiellonowie panowali skutecznie do XVI wieku. Po wygaśnięciu rodu nastał czas królów elekcyjnych.

Królowie elekcyjni

Królowie elekcyjni wybierani byli na podstawie głosowania. Króla w elekcji wybierała jedynie szlachta, a od tamtej pory obserwuje się postępujący spadek znaczenia władzy monarszej i zwiększenie znaczenia szlachty, która chciała mieć decydujący głos i wpływ na władzę w kraju. Pierwszym królem elekcyjnym został Henryk Walezy.